Kateqoriya: Hekayələr

 

Başının üstündə buynuz kimi ay

Nə­­sir mü­­əl­­lim necə qo­­ca­­lmışdısa, ada­­ma elə gə­­lir­­di ki, əl atıb də­­ri­­si­­ni pa­­lıd qa­­bı­­ğı ki­­mi qo&sh

Böyük bacı

Yəqin da­­ha heç kəs Gü­­la­­rə­­nin adı­­nı tut­­maz: otuz yaş qız üçün az de­­yil, aza­­cıq de­­yil. Onun ya­­şıd­­la­­rı&s

Mariya xala

Mət­­bə­­xin pən­­cə­­rə­­lə­­ri ye­­nə tut­­qun­du - de­­mək, han­­sı bay­­ra­­ma­­sa az qa­­lır. On­­la­­rın si­

Külək ağzında yarpaq

Kürü ke­­çib, in­­di da­­ha heç kə­­sin vu­­rul­­ma­­ya­­ca­­ğı yaş­­da, kim­­lə­­rin­­sə mə­­nə vu­­rul&s

Qocalığı görən

Əmir dün­­ya­­nın hər üzü­­nü gö­­rüb. Bir­­cə qo­­ca­­lıq qa­­lır­­dı, onu da gör­­dü. Hər­­dən gü­­nah­

Yadlar

İn­di tək­­cə ciz­­gi­­lə­­ri qa­­lır­­sa da, ol­ma­ğına Fat­­ma­­da da gö­­zəl­­lik olub. Hər­­çənd ar­­tıq bu gö­­z

Professor Feldman

Ka­­fed­­ra­­nın şe­­fi qır­­mı­­zı adam çıx­­dı. Tə­­zə ay gi­­rər-gir­­məz pro­­fes­­sor Feld­ma­­nı ka­­bi­­ne­&

Salyan "dustağ"ı

Əfsa­­nə­­də de­­yi­­lir ki, sər­­həd­­lə­­rin ha­­mı­­sı təp­­tə­­zə məf­­til­­lər­­dən­­di. Gün­­lü gün&s

İmam Hüseyn və qardaşım

Qar­­da­­şım­­la İmam Hü­­sey­­nin şə­­hid­­lik­­lə­­ri bir gü­­nə düş­­dü. Qo­ra­bi­­şi­­rən qay­nar ha­va&sh

Qaraçuxa

Baba Və­zi­roğ­luna     Ya­­man za­­yı çı­­xıb - son ma­­cal Məm­­mə­­də­­li­­nin za­­ra­­fat­­la­­rı həm yer­­siz, h

Molla

Bu dün­­ya fa­­ni­­dir - ha­­mı­­ya çox­­dan gün ki­­mi ay­­dın olan şe­­yi aka­­de­­mik Mə­­lik Na­­ma­­zov an­­

Əks-səda ilə oyun

Bədi­­rin ti­­kə­­si Rus­­yə­­tə atı­­lıb. Ya­­rəb, il bo­­yu kən­­də bir yol gə­­lə, ya gəl­­mə­­yə. Gə­­lib beş-üç həf­­tə&s

"Kaspar" evi

Mən Gü­­nə­­şə "fo­­toq­­raf" de­­yi­­rəm. Tez-tez ye­­ri­­ni də­­yiş­­mək­­lə də, o hər an baş­­qa cür gör­sə­nən "Kas­­pa

Adı arıq

Qor­­xur ya­­sı so­­yuq ke­­çə. Əcəb ölə­­nə­­cən heç kə­­si sə­­ni unut­­ma­­ğa qoy­­ma­­ya­­san. ...Arıq ba­­rı "pe&s

Cəmaləddin. Camal

Məni yan­­dı­­ran əsas şey Cə­­ma­­ləd­­di­­nin ae­­ro­­port­dan bir­­ba­­şa Lən­­kə­­ra­­na «yü­­yür»­mə&sh