Kateqoriya: Hekayələr

 

“Konformizm “ Konspekt

Bəşər fatal qüvvələr önündə, həmçinin daşlaşmış ənənələr içərisində həmişəkonformistdir. Konformizm özünüqoruma instinktinin siyasi təzahürüdür. Həttapeyğəmbərlər də bəşəriyyətin konformist u

Komediya-satira dairəsi (yarıabsurd).

(Yüzildaşım Tehran Əlişanoğluna) Ölkəmin pat vəziyyətində mən özümə mat qalmışam: yaşadığım faciələr, yazdığımkomediyalardır. Komediya məndə faciənin əlaməti kimi üzə çıxır. Məndə yüksəkqah-qah dərin vah-vahdan do

Komediya düsturunda yazı

Ura, namus-“qiryət”dən sonra azərbaycanlı üçün siyasət də vacib olmağa başlayıb.Qorbaçov fərasətli bir ana kimi bizə neçə-neçə siyasət atası doğub getdi. Həri, özsözümə qüvvət, həm

Köhnəlmiş mədəniyyətlər səmtində düşüncələrim

Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə, bəşərmədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da,mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli yönümlərdə, ö

Klassiklərdən sonra, Pərvizdən əvvəldə

Pərvizdən söz demək, türklər demiş, zor bir iş... Zaman onun yaradıcılığınainsafsızlıq edib, uzun sürə onu görmək istəməyib. Heyhat, onsuz zamanlarda zövqyox... Üstəlik, sən demə, zaman heç ədalətli də deyil; onda

Keçmiş və gələcək nağılı

Mən – Rafiq Tağı, məkanca yaxıngörən, zamanca uzaqgörənəm. Teleekrandançılpaq göbəkləri yaxşı ayırd edə bilmirəmsə də, Vanqa kimi on əsr o yana, on əsrbu yana – həm uzaq keçmişi, həm də uzaq gələcəyi yaxşı se&

Keçmiş və gələcək nağılı. Korrida

Keçmiş -  zaman ehtiyatı tükənmiş metafizik boşluqdur. Dialektika yalnızgələcəkdə güman oluna bilər. Keçmişdə həqiqətləri maksimum gizlətməxüsusiyyəti var, ancaq gələcək, həqiqətlərin keçmişdən xilasını vəd ed

Mədəniyyət və sivilizasiya mövzusuna qayıdış (Nikolay Berdyayevlə mübahisə cəhdi) /İntibah həsrəti/

N.Berdyayev sivilizasiyanın mədəniyyəti əvəzləməsini fəlakət sayırdı. Hələ bubölgünün düzgünlüyünə şübhələrimizi qabartmadan da, böyük filosoflamübahisəyə girişək. Mədəniyyət binayi-qədimdən

İntibah Həsrəti. Sevgilər və Siyasət

Qardaşlar, leylilər-məcnunlar həmişə var. Real sevgilər irreal məhəbbətəfsanələrini kölgədə qoyur. Məhəbbət faciələri hətta XXI əsrdə də heyranlıqdoğurur. Bəşər bu faciələrlə nə ədəbiyyata, nə də ordanıb hoppanıb əbədiyyətəyetmək məqsədi gü

İntibah həsrəti. Azadlıq və köləlik

Adəm və Həvva azadlığı cənnətdən qovulanda dərk elədilər. Azadlığın ilkdequstatorları onlardır. Həm də bu qovulma çox sirlərin üstünü açdı: Cənnətinözündə azadlıq adlı şey yerli-dibli yox imiş. Cənnətə despotik

İnkarçılarımız

“İnkar mübarəkdir!” – ulu babalarımız bu sloqanla türk millətini, qoy elə özsözümüzlə deyək, çıxılmazlığa soxub. Yüzillər boyu inkişafımız bu hikmətlətormozlanıb. İnkarla zəhərlənmişlər

“İki Tağıyev İlqar” Kədərli və adsız yazı

Bu yaxınlarda mən tənhalığı öz gözlərimlə gördüm. İndiyəcən onu yalnız fərz edəbilərdim; ona bələdliyim qiyabi-nəzəri cəhətcə idi. Tənhalıq şairlərini də həmişəuydurmaçı-ədabaz saymışam. Amma indi belə çıxır, onlar h

İçi lirikalı polad

Əjdər Ol mənə, kənardan təəccüblü görünəcək tərzdə, yaxın insandır.Xarakterimiz yerlə göy qədər fərqli; yəqin elə bizi birləşdirən də vəhdətdə olan budialektoloji əksliklərdir. Təsadüfi coğrafilik-zad yox, onu mənə &ldqu

Homeostaz. Köhnəlmiş Mədəniyyətlər Səmtində Düşüncələrim

Tovuz- Bakı   Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə bəşərmədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da,mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli y&ou

Heydər Əliyev / QIRMIZI DASTAN

Azərbaycanın taleyində müsbət nihilizm effekti Qırmızı emosiyalardan alınır və onun məsrəfi əsasən inqilablaradır. Hətta çürüyüb-cırılmışlarını da tapıb baxsanız, XX yüzil bayraqlarının əksəriyyətini qırmızıgörəcə