Kateqoriya: Hekayələr

 

Kİ­ÇİK Aİ­LƏ XRO­Nİ­KA­SI: XAN­HÜ­SEYN, GÜL­LÜ, SƏ­DƏF, ƏLİ­HÜ­SEYN

O, burnunda danışırdısa da, hər halda, ailə başçı­­sı idi. Ancaq tın-tın Xanhüseyn ömründə həkimə getmədi, özünə baxdırmadı. «Burnuna biganəsən», – onu zarafatla sancardılar. «İkisindən

PAR­LAQ QUŞ

Detektiv yazanlar çoxaldıqca, onun canına vəlvələ düşür. Ədəbiyyatda detektiv janr ölkənin inkişaf göstəricisinə çevrilirdi. Belə getsə, Azərbaycan ikinci İn­­giltərə olacaq. Çünki əsas elə orada

QA­LA­MİR­ZƏ­NİN ƏDƏ­Bİ OB­RA­ZA DÖN­MƏ­Sİ MƏ­QAM­LA­RI

 Yazıçı Qorun kök-tösmərək Qalamirzəni gözü tutub. Qalamirzə onun ədəbiyyata gətirəcəyi son adam­­lardandı və ətli-xeylitli dodaqları ilə, gözlərinin bulaqların­­dakı ağ göbələklərlə, Akademiy

BİZ­DƏN ÖT­RÜ DA­RIX­MA

Son. Finiş. Nöqtə. Əsmərdən canım yaxşıca qurtardı. Rədd olub getdi ərə. Ura, alacağım hədiyyə – özümə qazanc qaldı. Ondan yan ötdüm. Yanından sivişib keçdim. Ancaq problem problem dalınca gəlirmiş. Ay səni, doqq

ŞAH­ZA­DƏ Dİ­PEND­RA­NIN MƏ­HƏB­BƏ­Tİ

Xəritədə Nepal Çindən aşağıda, Hindistandan yu­­xarıdadır. Oranın öyrənilməyə layiq flora-faunası fonunda məhəbbət fanatikcəsinə olurmuş. Hamı televizi­­yadan xəbər tutdu: Nepal şahzadəsi Dipendra eşq yolunda qətllər yapıb

ÜÇ DA­­YI­­QI­­ZI

  İ s­tə­­mə­­yi­­nə da­­yı­­sı onu is­­tə­­yir. An­­caq həm də ona ümid­­lə­­ri baş­­qa­­dır. Ba­­cı­­sı­­n

Fİ­­KİR­­CİL

  İ n­di uşaq­­la­­rı­­nın öz uşaq­­la­­rı var. İm­­ran­­la Rə­­biy­­yə qız kö­­çü­­rə-kö­­çü­

BA­­ŞI­­NIN ÜS­­TÜN­­DƏ BUY­­NUZ Kİ­­Mİ AY

  N ə­­sir mü­­əl­­lim necə qo­­ca­­lmışdısa, ada­­ma elə gə­­lir­­di ki, əl atıb də­­ri­­si­­ni pa­­lıd qa­­bı­­ğı ki&s

BÖ­­YÜK BA­­CI

  Y ə­­qin da­­ha heç kəs Gü­­la­­rə­­nin adı­­nı tut­­maz: otuz yaş qız üçün az de­­yil, aza­­cıq de­­yil. Onun ya­­şıd

MA­­Rİ­­YA XA­­LA

  M ət­­bə­­xin pən­­cə­­rə­­lə­­ri ye­­nə tut­­qun­du - de­­mək, han­­sı bay­­ra­­ma­­sa az qa­­lır. On­­la­

KÜ­­LƏK AĞ­­ZIN­­DA YAR­­PAQ

  K ü­­rü ke­­çib, in­­di da­­ha heç kə­­sin vu­­rul­­ma­­ya­­ca­­ğı yaş­­da, kim­­lə­­rin­­sə mə­

QO­­CA­­LI­­ĞI GÖ­­RƏN

  Ə mir dün­­ya­­nın hər üzü­­nü gö­­rüb. Bir­­cə qo­­ca­­lıq qa­­lır­­dı, onu da gör­­dü. Hər­­dən gü&s

YAD­­LAR

  İ n­di tək­­cə ciz­­gi­­lə­­ri qa­­lır­­sa da, ol­ma­ğına Fat­­ma­­da da gö­­zəl­­lik olub. Hər­­çənd ar­­tıq bu g&

PRO­­FES­­SOR FELD­MAN

  K a­­fed­­ra­­nın şe­­fi qır­­mı­­zı adam çıx­­dı. Tə­­zə ay gi­­rər-gir­­məz pro­­fes­­sor Feld­ma­­nı ka­­bi&s

BEŞ ŞƏ­KİL

  B u qə­­zet ini­­şil açı­­lıb­­sa da, onun kom­­pü­­te­­rin­­də cə­­mi beş şə­­kil eh­­ti­­ya­­tı var. Əl­­həm&