MON­­QOL AT­­LA­­RI

Tarix: 13-04-2021 22:27
Baxış sayı: 621

Dörd­na­­la ça­­pa­­raq -

bir vaxt

Asi­­ya­­dan

Av­­ro­­pa­­ya

si­­vi­­li­­za­­si­­ya

da­­şı­­yan

mon­­qol at­­la­­rı

ac­­dı in­­di,

möh­­tac­­dı

yar­­ğan­­lar­­da

biz-biz du­­ran

ot­­la­­ra da.

To­­xu­­nul­­maz

BMT sər­­həd­­lə­­ri dı­­şın­­da,

adı "maq­­no­­li­­ya"ya

bən­­zər

"Mon­­qo­­li­­ya"

için­­də -

boz-boz

bar­­xan­­lar­­da

avi­­ta­­mi­­noz­­dan

də­­ri­­lə­­ri çat­­laq-çat­­laq,

uzun­­sov,

qoy təş­­be­­hi sə­­hih de­­yək,

üzüm­­sov

göz­­lə­­ri bat­­laq-bat­­laq.

Hə­­lə də an­­caq

ta­­rix­­də kiş­­nər­­ti­­si

Xal­­xin-Qol­­dan

dün­­ya­­nın axı­­rı­­na

ça­­tar.

Uğur­­lar­­dan

son­­ra

Ru­­si­­ya çöl­­lə­­rin­­də,

da­­ha doğ­­ru­­su,

Av­­ro­­pa­­nın do­­ğu­­sun­­da

ton­­qal ça­­tan

Çin­­giz­­lər­­di,

Ba­­tı­­lar­­dı

gör­­dük­­lə­­ri.

Rəsm di­­lin­­də

şim­­şək

bən­­zər­­li­­di ye­­nə

Ulan-Ba­­tor mu­­zey­­lə­­rin­­də...

To­­xu­­nul­­maz

BMT sər­­həd­­lə­­ri dı­­şın­­da,

sərt kon­­ti­­nen­­tal

qı­­şın­­da

ta­­kır tor­­paq­­la­­rın,

möh­­tac­­dı ya­­şı­­la.

Ble­­fo­­ri­­tik

göz­­lər­­lə sü­­zür

sə­­fil, üs­­tə­­lik,

si­­fi­­li­­tik,

si­­vi­­li­­za­­si­­ya­­nı

Do­­ğu­­dan

Ba­­tı­­ya

əl­­lə­­rin­­dən uçur­­muş

mon­­qol­­la­­rı.

 

14.VII.2001

 

Digər xəbərlər

Şərq – Qərb əsəb tarixi (unudulası yazı)

Magistral xətlər keçə o torpağın üstündən...

Komediya-satira dairəsi (yarıabsurd).

Xalça şərqisi

KEÇ­­­MİŞ­­­DƏ VAĞ­­­ZA­­­LIN­­­DAN GÖ­­­RÜ­­­NƏN LƏN­­­KƏ­­­RAN MA­­­YA­­­KI

Şərhlər