AV­­QUST VƏ ƏLİ KƏ­­RİM­­Lİ

Tarix: 13-04-2021 22:28
Baxış sayı: 717

An­­ti­­yay po­­li­­tik

Əli Kə­­rim­­li

av­­qust­da,

bür­­kü­­lü bir yol­­la

gə­­lə­­cə­­yə ge­­dir

pa­­yi-pi­­ya­­da,

sin­­te­­tik

bir kost­yum­­da -

MDB is­­teh­­sa­­lı,

dif­­te­­ri­­ya ki­­mi bo­­ğu­­cu

qals­tuk­­da.

Dos­­tum da

dey-

il

dey-

im

bu nə­­dir?

Des­­pot­­la­­ra,

Pol-Pot­­la­­ra

qar­­şı­­dı

özü "Kür­­dov­­şa­­rı"

ölü­­sü.

Sin­­te­­tik kost­yum­­da,

dü­­zü,

dis­­har­­mo­­nik­­di

yay­­la.

 

Üz -

qır­­mı­­zı,

sir­­ri açı­­lıb san­­ki

Mo­­ni­­ka

Le­­vins­ka­­yay­­la.

Uzaq ye­­ri -

Ru­­si­­ya.

An­­tal­­ya­­lar­­dan,

hət­­ta at­­lı-eş­­şək­­li

yay­­la­­lar­­dan

uzaq

an­­ti­­yay bir adam -

adı

də­­ri­­si so­­yu­­lan­­la­­rın

ço­­xəsr­lik

si­­ya­­hı­­sın­­da.

...Uzun­­qol

Əli Kə­­rim­­li

(mil-mil və

qı­­sa­­qol

"dus­­taq" köy­­nək­­lə­­rin­­də

olub əv­­və­­li)

dus­­taq­­dı

əha­­tə­­sin­­də

Əz­­ra­­yıl­­la

can­­gü­­dən­­lə­­rin -

"Qo­­bus­­tan"la "Ba­­yıl"a

həm­­sər­­həd bir öl­­kə­­də.

Dos­­tum da

dey-

il

 

dey-

im

bu nə oyun­­du -

av­­qust­da,

qals­tuk­­da,

MBD is­­teh­­sa­­lı

sin­­te­­tik

kost­yum­­da

gə­­lə­­cə­­yə ge­­dir­­sən

pa­­yi-pi­­ya­­da?

 

1.VIII. 2001


 

Digər xəbərlər

ŞAH­­­ZA­­­DƏ Dİ­­­PEND­­RA­­­NIN MƏ­­­HƏB­­­BƏ­­­Tİ

Eklektik fikirlər

Lazım gələndə əsgər olanlar

“Bayıl”a gəlmişdi rəhmətlik atam

Folklorun ölən çağı

Şərhlər