AN­­TİX­­RİST CƏL­­LAD­­LAR

Tarix: 13-04-2021 22:30
Baxış sayı: 94

"Ne ubiy!"

tər­­bi­­yə­­si gör­­mə­­yib

an­­tix­­rist cəl­­lad­­lar.

Ço­­xu da

üç­lə oxu­­yub mək­­tə­­bi.

An­­caq ye­­nə

İsa pey­­ğəm­­bər

əfv edər­­di on­­la­­rı,

ila­­hi bir sə­­bir­­lə.

Gün gör­­mə­­yib­­lər.

Gör­­dük­­lə­­ri

kə­­sik baş­­lar­­dan qo­­pan

qı­­sa lə­nət­­lər­­di.

Sev­­gi­­lə­­rə da­­dan­­dır­­maq­­dı

xi­­la­­sı

an­­tix­­rist cəl­­lad­­la­­rın -

həm­­çi­­nin

İsa pey­­ğəm­­bə­­ri

təq­­lid üs­­lu­­bun­­da

elə sev­­gi­­lər­­lə də utan­­dır­­maq­­dı.

 

1.II.1998

 

Digər xəbərlər

Şərq-Qərb sivilizasiya-terror qanunu

Göy dastan (Ə.Elçibəy haqqında)

Rafiq Tağı - Sabirə müharibə elan etdi

BİZ­­­DƏN ÖT­­­RÜ DA­­­RIX­­­MA

Hadi Qaraçay "Ölüm elçiləri"

Şərhlər